Loading…

บริษัทขนส่งสินค้า - ดีเอ็นเอ็น ทรานสปอร์ต

08-1805-6177, 0-2902-8406
dnn_t@hotmail.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับส่งสินค้าแช่แข็ง

    รับส่งสินค้าแช่แข็ง บริการส่งสินค้าแช่แข็งด้วยรถห้องเย็นให้บริการรถขนส่งครอบคลุมทุกประเภท รวมถึงบริการรถห้องเย็น เพื่อตอบโจทย์การขนส่งของลูกค้าธุรกิจและบุคคลในการส่งสินค้าที่ต้องรักษาอุณหภูมิ ไม่ว่าจะเป็นบริการส่งอาหารแช่แข็ง ผัก ผลไม้ หรือสินค้าอื่นๆ ที่จำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิ  ขนาดรถห้องเย็นที่บริการ รถห้องเย็น 10 ล้อ รถห้องเย็น 6 ล้อ รถห้องเย็น 4 ล้อ (รถกระบะห้องเย็น) ลูกค้าสามารถใช้บริการรถห้องเย็นจากพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปทั่วประเทศ มีประกันสินค้าเสียหาย/สูญหาย 

    หมวดหมู่ : บริการขนส่งสินค้าทางบก, ขนส่ง โลจิสติกส์

    ราคา : ติดต่อผู้ขาย

    ต้องการสั่งซื้อ